Thursday, December 29, 2016

::: ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ :::


ಅನ೦ತ ಶಾಸ್ತ್ರ೦ ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಮ್ |
ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ ||
ಯತ್ ಸಾರಭೂತ೦ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಮ್
ಹ೦ಸೋ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾ೦ಬುಮಿಶ್ರಮ್ ||