Saturday, February 24, 2007

ಖುಷಿ !!!

ನಮ್ಮೀರ್ವರ ನಡುವಣ
ಸಹಚರ್ಯದ ಸವಿಯಲೆಗಳ
ಸಹಸ್ಪಂದನ
ಮೃದುಬಂಧನ ಆಲಿಂಗನ
ಚಿಂತನ ಮಂಥನ
ದೈವಾನುಸಂಧಾನ
ಸತ್ವಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯಕೃಷಿ
ಶರದ್ದಶತಾಯುಷಿ
ಅಹರ್ನಿಷಿ
ಸಾಗಲೆಂಬ
ಅಭಿಲಾಶೆಯೇ - ಖುಷಿ !


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಗಕ್ಕೆ ಜೀವಸ್ವರವಿರುವುದಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನನ್ನ ಗೀಚುವಿಕೆಯ ಜೀವಸ್ವರ , ಜೀವಬಿಂದು ಈ ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಚ - 'ಸತ್ವಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯಕೃಷಿ '.